Giờ học vui vẻ với letter D.

Các bạn đoán xem trong buổi học chúng tớ đã được học những gì nào?
Trong buổi học, chúng tớ đã được ôn lại các từ vựng bài cũ: cat, cup, computer, coat.
Sau đó học các từ vựng của bài mới gắn liền với letter "D": dog, duck, desk, date.
Ngoài ra chúng tớ đã được học các cấu trúc mới:
 What letter is it? It’s letter Dd
 What number is it? It’s number…
 What’s it? It’s a duck.

 

Giờ học vô cùng vui vẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.